شبکه سپر جلو لیفان X60


شبکه سپر جلو لیفان X60

بهترین شبکه سپر جلو لیفان X60 | شبکه سپر جلو اصلی لیفان X60 | قیمت شبکه سپر جلو لیفان X60
در بین قطعات مربوط به سپر یک قطعه در زیر سپر قرار دارد توجه شما را به خود جلب می کند .شبکه یا توری سپر جلو خودرو می باشد. این شبکه سپر جلو لیفان X60 در زیر سپر جلو برای نگهداری سپر به خاطر وزن و دیگری به خاطر ظاهر خودرو می باشد نصب میشود .مهمترین کاری  که این شبکه سپر جلو لیفان X60 انجام میدهد محافظت از قطعات داخلی خودرو از گرد و غبار و سنگ ریزی های که در زمان حرکت خودرو به سمت زیر خودرو پرتاب می شود. 

کار دیگر شبکه سپر جلو لیفان X60 آن است که موجب ورود هوا به داخل خودرو و رادیاتور شود. در واقع شبکه سپر جلو لیفان X60 در زیر سپر هم چون جلو پنجره خودرو در خنک سازی رادیاتور آب و محیط موتور خودرو نقش مهمی دار می باشد.

شبکه سپر جلو لیفان X60 به این شکل که با عبور هوا از درون روزنه های شبکه ای شکل خود که در خودروهای مختلف شکل و فرم متفاوتی دارد آن را به رادیاتور می رساند. از طرفی هم مانعی بر سر ناخالصی های محیط اطراف می باشد.

این شبکه سپر جلو لیفان X60 از جنس پلاستیک و در بعضی از موارد نوع جنس، فرم طراحی آن بسته به عملکرد شبکه سپر می تواند متغیر باشد.برچسب ها :
بهترین شبکه سپر جلو لیفان X60 شبکه سپر جلو اصلی لیفان X60 قیمت شبکه سپر جلو لیفان X60 شبکه سپر جلو فابریکی لیفان X60 شبکه سپر جلو لیفان X60 خرید شبکه سپر جلو لیفان X60 فروش شبکه سپر جلو لیفان X60